Napenergia hasznosító rendszerek engedélyeztetése

A HMKE létesítésének menete:

 1. Igénybejelentés termelő által (ki, hol, mekkora teljesítményt, milyen eszközökkel).
 2. Előzetes tájékoztató levél elosztói engedélyestől (hálózat-topológia leírása és vizsgálat eredménye, ami megmutatja, hogy mekkora teljesítmény táplálható be az adott helyen).
 3. Csatlakozási tervdokumentáció termelő tervezője által (benne részletesen leírva a hely, az erőmű eszközei, a védelmi berendezések és beállítási értékek, a tulajdoni viszony és határ, termelői és forgalmazói nyilatkozatok, közüzemi szerződések másolatai, stb.).
 4. Terv véleményezése (esetleges hiánypótlási igény jelzése).
 5. Jóváhagyás.
 6. Létesítés, készre jelentés.
 7. Mérőcsere (szaldós elszámolásúra), beüzemelési ellenőrző mérések lefolytatása.
 8. Szerződéskötés a termelt energia átvételére

Háztartási méretű kiserőmű (HKME) 50kw-ig

 • Olyan, a kisfeszültségű (0,4 kV-os) hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.
 • Háztartási méretű kiserőművet (Továbbiakban: HMKE) nem csak lakossági Ügyfél létesíthet, hanem önkormányzat és vállalkozás is, a fenti teljesítményhatár figyelembe vételével.
 • A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 4. § alapján: A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.
 • A kiserőmű csak a minden napszaki csatlakozási pontra kapcsolódhat rá, a meglévő rendelkezésre álló teljesítmény nagyságáig. Vezérelt áramkörre kiserőmű nem csatlakozhat.
 • Amennyiben a rendelkezésre álló teljesítmény kisebb, mint a kiserőmű teljesítménye, akkor először a rendelkezésre álló teljesítményt kell megnövelni. Ezt követően lehet beadni a kiserőműre vonatkozó igénybejelentést. A teljesítménybővítést a 117/2007. (XII.29.) GKM rendelet szabályozza.
 • A kiserőművek 2,5 kVA-ig egyfázisúan csatlakoztathatók, 5 kVA teljesítmény felett csak háromfázisú villamosenergia termelő berendezés kapcsolható a hálózatra. Amennyiben a felhasználó egyfázisú csatlakozással rendelkezik, és a szerződésében szereplő kismegszakító érték megengedi, több egyfázisú HMKE is csatlakoztatható, de ezek összteljesítménye legfeljebb 5 kVA lehet. A 2,5 kVA és az 5 kVA teljesítmény között az egyfázisú csatlakozás lehetőségét a hálózati paraméterek figyelembe vételével az elosztói engedélyes minden esetben külön vizsgálja meg.
 • Hálózatvezérelt inverter szükséges, mely csak a hálózattal párhuzamosan képes működni, így hálózati hiba esetén automatikusan leválik a hálózatról.
 • HMKE a közcélú hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben nem működhet. Életveszélyes lehet egy feszültségmentesített közcélú hálózaton végzett munka során a háztartási méretű kiserőműves visszatáplálás. A közcélú kisfeszültségű hálózat felőli táplálás megszűnésekor az inverteres napelemes egységnek automatikusan le kell válnia a hálózatról.
 • Az inverteres betáplálás védelmeinek rendelkezni kell az együttműködő villamos-energia rendszer elemeire vonatkozó alkalmassági tanúsítvánnyal, gyártó által bevizsgálásra felkért laboratóriumok által kiadott magyarországi minősítéssel.
 • A termelő tevékenységet folytatni kívánó felhasználó a HMKE létesítésére vonatkozó igénybejelentésben köteles nyilatkozni arról, hogy bármely időpillanatban kíván-e villamos energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját célra vásárolt villamos energia mennyiségének a csökkentése illetve kielégítése érdekében fogja a villamos energiát megtermelni.
  Ha a termelő tevékenységet megkezdeni szándékozó felhasználó nyilatkozata szerint a felhasználói- illetve összekötő berendezésen vagy magánvezetéken keresztül a közcélú hálózatba villamos energiát betáplál, úgy a hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni, elszámolását pedig a villamosenergia-kereskedővel kötött szerződés szerinti elszámolási időszakokra számított szaldóképzéssel kell megvalósítani. Az elszámolás (szaldóképzés) ciklusideje a felek megállapodása szerint havi, negyedéves, vagy éves (utóbbit célszerű választani). (Pl.: elszámolási ciklusban 100 egységet termel, 80-at fogyaszt, a 20 egység különbözetet kell kifizetni.)
 • Az elszámolási időszak végén a saját fogyasztáson felüli energiatöbbletért termelőt az átlagos termékár + rendszerhasználati díj 85%-a illeti meg.
 • A HMKE-t üzemeltető felhasználó esetén fogyasztásmérő berendezés költségei a csatlakozási ponton 3×16 A rendelkezésre álló teljesítményt meg nem haladó határig az elosztói engedélyest, fölötte a termelni kívánó felhasználót terhelik. (szolgáltató-függő)

Kiserőmű

 • 50 MW-nál kisebb, de 50kVA-nál nagyobb teljesítményű erőmű.
 • A kiserőműves igényt egyedi igényként kezelik, így a közcélú hálózatra csatlakozáshoz szükséges feltételeket írásos igénybejelentés alapján egyedileg kell megvizsgálni.
 • Az 500 kW és ezt meghaladó teljesítményű erőmű létesítése, működtetése engedélyköteles tevékenység, melyet a Magyar Energia Hivataltól kell megkérni. Ekkor határozzák meg a kiserőmű kötelező átvétel alá eső évenkénti energia-mennyiségét.
 • A betáplálási pontot az elosztói engedélyes határozza meg.
 • A termelt energia átvételi ára a KÁT (Kötelező átvételi rendszer) szerint kerül megállapításra.
 • A termelésről menetrendet kell benyújtani az átvevő felé.